čištění a regenerace studní

e-mail:palenicek@cistenistudni.cz  čistá voda - základ života

Úprava okolí studní

Plocha v okolí studny nesmí být do vzdálenosti 10 m jakýmkoliv způsobem znečišťována a nejsou na ní dovoleny žádné činnosti, které by mohly zhoršovat jakost podzemní vody. Jedná se především o hnojení, používání pesticidů a chemických čistících prostředků, mytí aut apod. Příchod ke studni by měl být vydlážděn. Povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí. Pokud je ve studni nainstalováno stojanové (ruční pumpa) nebo jiné zařízení s přímým výtokem vody musí být udělán vodotěsný odpad (potrubí, žlábek) odvádějící nepotřebnou vyčerpanou vodu do vzdálenosti nejméně 5,0 m od studny.

Veřejná studna - do vzdálenosti 2,0 m od jejího pláště nebo konstrukce studny musí být zřízena vodotěsná dlažba nebo jiná rovnocenná úprava.

Domovní studna - nepropustná úprava v okolí studny má být provedena na vzdálenost alespoň 1,0 m.

U obou druhů studní musí mít nepropustná úprava nejméně 2 % sklon směrem od studny. Je-li veřejná studna umístěna na zemědělsky obdělávaném pozemku, včetně sadů a zahrad, upraví se plocha do vzdálenosti 10,0 m jako trvalý travní porost. Pro domovní studny se toto opatření doporučuje.